Udržitelný rozvoj

Etický kodex a další dokumenty z něj vycházející, nastavují základní vnitřní pravidla fungování holdingu, směřující zejména k předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi, stejně jako k zajištění maximální souladnosti všech aspektů fungování společnosti s platnou právní úpravou, a to při co nejvyšší etické integritě a důvěryhodnosti společnosti.